WAARDEBEGRIPPEN TEN BEHOEVE VAN DE VRIJE MARKT

- Onderhandse verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik:

De prijs die bij onderhandse verkoop bij aanbieding vrij van huur en gebruik en op de voor de onroerende zaak meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed. 

- Onderhandse verkoopwaarde, in verhuurde staat:

De prijs die bij onderhandse verkoop bij aanbieding in ver­huurde staat en op de voor de onroerende zaak meest geschik­te wijze, na beste voorbereiding, door de meest biedende gega­digde, niet zijnde de huurder, zou zijn besteed.

- Executiewaarde vrij van huur of gebruik:

De prijs die bij gedwongen openbare verkoop volgens plaatse­lijk gebruik, bij aanbieding vrij van huur en gebruik, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.

- Executiewaarde bij eigen gebruik:

De prijs die bij gedwongen openbare verkoop volgens plaatse­lijk gebruik, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed en waarbij de koper met het procesverbaal van vei­ling ontruiming van de onroerende zaak kan bewerkstelligen.

- Executiewaarde in verhuurde staat:

De prijs die bij gedwongen openbare verkoop volgens plaat­selijk gebruik, bij aanbieding in verhuurde staat (met door de geldgever gegeven toestemming), door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.

- Economische huurwaarde:

De prijs die bij aanbieding ten verhuur, op de voor de onroerende zaak meest geschikte wijze en na de beste voorbe­reiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.

- Erfpachtscanonwaarde:

De canon die bij aanbieding van het recht van erfpacht, op de voor de onroerende zaak meest geschikte wijze en na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.

WAARDEBEGRIPPEN OP BASIS VAN WETTELIJKE BEPALINGE INZAKE HUUR VAN ONROERENDE ZAKEN

- Wettelijke huurwaarde woonruimte:

De prijs die bij verhuur van woonruimte maximaal redelijk wordt geacht op grond van de Huurprijzenwet woonruimte.

- Wettelijke huurwaarde BW 7a: 1624-bedrijfsruimte:

De huurprijs voor een BW 7a: 1624-bedrijfsruimte, exclusief de door de huurder aangebrachte verbeteringen, die berekend wordt, gelet op het gemiddelde van de huurprijzen van verge­lijkbare bedrijfsruimte ter plaatse die gedurende een refe­rentieperiode van 5 jaar hebben gegolden en die herleid zijn volgens de algemene ontwikkeling van het prijspeil tot aan de laatste dag van de referentieperiode van 5 jaar.

WAARDEBEGRIPPEN INGEVOLGE DE WETTELIJKE BEPALINGEN TERZAKE VAN DE JAARREKENING VAN DE ONDERNEMINGEN ALS UITWERKING VAN HET IN ARTIKEL 384 LID 4, BOEK 2 VAN HET BURGERLIJK  WETBOEK GENOEMDE BEGRIP "AKTUELE WAARDE"

 - Opbrengstwaarde:

Het bedrag waartegen een goed bestens kan worden verkocht, onder aftrek van de nog te maken kosten.

- Bedrijfswaarde:

De waarde ten tijde van de waardering van het aan een goed of samenstel van goederen toe te rekenen deel van de netto omzet die kan worden verkregen met de uitoefening van het bedrijf waartoe het dient of is bestemd.

- Vervangingswaarde:

Het bedrag dat nodig zou zijn om in de plaats van een goed dat bij de bedrijfsuitoefening is of wordt gebruikt, ver­bruikt of voortgebracht, een ander goed te verkrijgen of te vervaardigen dat voor de bedrijfsuitoefening een in econo­misch opzicht gelijke betekenis heeft.

WAARDEBEGRIP UIT DE INKOMSTENBELASTING, VERMOGENSBELASTING, OVERDRACHTSBELASTING EN SUCCESSIE

- Waarde in het economisch verkeer:

De prijs die bij aanbieding ten verkoop op de voor de onroe­rende zaak meest geschikte wijze, na beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.

WAARDEBEGRIPPEN INGEVOLGE DE ONROERENDE ZAKEN

- Waarde in het economisch verkeer (courante onroerende zaken):

De waarde die aan de onroerende zaak dient te worden toege­kend indien het volle en onbezwaarde eigendom daarvan zou kunnen worden overgedragen en de verkrijger het goed in de staat waarin het zich bevindt onmiddellijk en in volle omvang in feitelijk gebruik zou kunnen nemen.

- Waarde in het economisch verkeer (incourante onroerende zaken):

De vervangingswaarde van de onroerende zaak bij de bepaling waarvan rekening wordt gehouden met de technische en functi­onele veroudering, die is opgetreden sedert de stichting van dat goed, waarbij de invloed van latere wijzigingen mede in aanmerking wordt genomen.

WAARDEBEGRIPPEN TEN BEHOEVE VAN DE VERZEKERING VAN
 

- Herbouwwaarde:

Het bedrag benodigd voor herbouw van het verzekerde gebouw onmiddellijk na het voorval op dezelfde plaats en met de­zelfde bestemming (Nederlandse Beursbrandpolis 1981).

- Vervangingswaarde:

Het bedrag benodigd voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom gelijkwaardige zaken (Neder­landse Beursbrandpolis, 1981).